Banner
Banner
Més de 50 anys amb tú
Renda i Patrimoni 2019 Veure comunicat
Actualitat

Resum de Mesures Extraordinàries d'Àmbit Laboral recollides al RD 8_2020


A nivell laboral el R.D.8/2020 intenta donar resposta a un triple objectiu:

 

1- Reforçar la protecció dels treballadors, famílies i col·lectius vulnerables amb les següents mesures

 

Caràcter preferent del treball a distancia:

En aquest sentit estableix la necessitat de que les empreses que puguin, permetin als seus empleats realitzar el seu treball a distancia, i així mateix en aquells casos que les empreses no tinguin implementat el teletreball permet que puguin complir amb les exigències relatives a la prevenció de riscos laborals mitjançant una autoavaluació realitzar pel treballador.

 

Dret d’adaptació d’horari i reducció de jornada

Es regula la possibilitat d’adaptar l’horari (alteració de torns, horari, jornada partida, etc…)o bé reduir la jornada a aquelles persones que acreditin deures de cura respecte del cònjuge , parella de fet , o de familiars fins al segon grau , quan concorrin circumstàncies relacionades ham les actuacions necessàries per evitar la transmissió del COVID-19.l

Aquest dret ha de ser justificat, raonable i proporcionat en relació amb la situació de l’empresa.

 

Prestació extraordinària per cessament d’activitat per als afectats per declaracions d’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

 

Amb caràcter excepcional i vigència limitada a un mes  ( o bé fins a la finalització del període d’estat d’alarma), les persones autònomes i socis treballadors  de cooperatives de treball associat que hagin de suspendre les seves activitats en virtut del decret d’estat d’alarma, o quan la seva facturació es vegi reduïda , almenys, en un 75% en relació a la mitjana del semestre anterior, tindran dret a la prestació extraordinària  per cessament de l’activitat si es compleixen els següents requisits:

 

Estar afiliats i en alta , a la data de declaració d’estat d’alarma , al RETA.

 

Trobar-se al corrent en el pagament de quotes a la Seguretat Social.

 

La quantitat de la prestació es determina aplicant el 70% a la base reguladora (segons preveu l’art 339 de la LGSS).Quan no s’acrediti el període mínim de cotització  per tenir dret a la prestació , la quantia serà equivalent al 70% de la base mínima de cotització en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms.

 

La prestació serà incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de Seguretat Social.

 

2- Mesures de flexibilització dels mecanismes d’ajust temporal d’activitat per evitar acomiadaments

 

Mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major ( ERTO de força major )

 

Les suspensions de contracte i reduccions de jornada que tinguin la seva causa directa en algun dels supòsits recollits a continuació (únicament i restrictivament), tindran la consideració de provinents de força major sempre que s’acreditin degudament:

La pèrdua d´activitat com a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l´estat d´alarma, que impliqui suspensió o cancel·lació

d´activitats.

El tancament temporal se locals d´afluència pública.

Restriccions al transport públic, i en general, de la mobilitat de les persones i/ o mercaderies.

Falta de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l´activitat.

Situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o a l´adopció de mesures d´aïllament preventiu decretades per l´autoritat sanitària.

 

Procediment especial per força major

 

S´inicia mitjançant sol·licitud d´empresa a l´Autoritat Laboral, que         

s´acompanyarà d´un informe relatiu a la vinculació de la pèrdua         

d´activitat con a conseqüència del COVID-19, així com, si escau, de la corresponent documentació acreditativa. Paral·lelament, l´empresa haurà de comunicar la seva sol·licitud a les persones treballadores i traslladar l´informe i la documentació sobre les causes acreditatives.

L’existència de força major, com a causa que provoca de la mesura, haurà de ser constatada per l´Autoritat Laboral independentment de les  persones a les que afecti.

En el termini de 5 dies des de la sol·licitud, aquesta Autoritat haurà de dictar resolució, previ informe, si escau, d´Inspecció de Treball, constatant l’existència de la força major al·legada. La suspensió o reducció de jornada tindrà efectes des de la data del fet causant de la força major.

Per a les persones sòcies de cooperatives, hi ha un procediment específic previst al RD 42/1996, de 19 de gener.

 

En els ERTO per força major s’exonera a  l’empresa de l´abonament de l´aportació empresarial mentre duri el període de suspensió o reducció autoritzat

100% si l’empresa té menys de 50 treballadors

75% si l’empresa té 50 o mes treballadors

Aquest exoneració no tindrà efectes per a la persona treballadora, donat que s’entendrà que els treballadors han cotitzat un 100% a tots els efectes.

 

 

Mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió i reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció(ERTO)

 

En aquells supòsits en què l`empresa decideixi la suspensió del contracte o la reducció de la jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció relacionades amb el COVID-19, s´aplicarà el següent procediment:

S´ha de realitzar la comunicació als treballadors, la intenció de l’empresa d´iniciar un període de consultes ( amb una durada màxima de 7 dies) per tal de dur a terme aquesta mesura . Amb la comunicació, s´ha d´aportar la documentació justificativa de la mesura i indicar que es tracta d´una situació temporal.

Paral·lelament, s´ha de comunicar a l´Autoritat Laboral, aportant la mateixa documentació justificativa, i l’informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social , que serà potestatiu per l’Autoritat Laboral s’emetrà també en el termini màxim de 7 dies.

 

Mesures extraordinàries en matèria de protecció d´atur en aplicació dels procediments anteriorment referenciats

 

El reconeixement del dret a la presentació contributiva d´atur es farà amb independència    que les persones treballadores hagin cotitzat durant el període mínim legalment establert per beneficiar-se d´aquest dret.

 

El temps durant el qual es percebi aquesta prestació no computarà a efectes de consumir els períodes màxims de percepció establerts.

 

 


Especial requisit contemplat al R.D.- Salvaguarda de l’ocupació:

Les mesures extraordinàries en l’àmbit laboral previstes al Reial Decret Llei estaran subjectes al compromís de l’empresa de mantenir l’ocupació durant un termini de sis mesos a partir de la data que es reprengui        l´activitat.


 

També et pot interessar:

 

Moratòries i Ajornaments de les cotitzacions de la S. Social recollides en el R.D.L 11/2020

 

Ajornament Impostos segons RD Llei 7_2020

 

Nou horari i serveis COVID-19

 

Decrets Lleis 11 i 12 de març COVID-19

Peu grup pàgina
Desarrollado por Novaigrup, Agencia de Marketing Online - Posicionamiento en Buscadores y diseño web en Barcelona