Banner
Banner
Més de 50 anys amb tú
Renda i Patrimoni 2023 Veure comunicat
Actualitat

Renda i Patrimoni 2023

Publicat el 21/04/2024

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER TRAMITAR LA RENDA I PATRIMONI 2023

 

Dades personals:

D.N.I. / N.I.E. dels membres de la unitat familiar (original).                                                                               

Certificat de naixement o defunció d’haver-se produït en l’exercici 2023.

Carnet de família nombrosa.

Certificat de grau de discapacitat emès per la Generalitat (ICASS).

 

Certificat rendiments i retencions de:

Certificats de rendiments de treball / prestacions / pensions / ajuts familiars.

Rendiments d’activitats econòmiques, certificats de retencions i pagaments a compte (models 130/131).

Certificats de rendiments de capital mobiliari i de retencions practicades.

Certificats de rendiments d’immobles arrendats i de retencions practicades, així com NIF dels llogaters de cada finca.

Justificants de percepció de dividends de societats no cotitzades a borsa.

Certificats rendiments i retencions d’entitats en atribució de rendes.

Informació d’ingressos de fills menors de 25 anys amb els quals conviuen.

Justificants ingressos per subvencions.

 

Despeses deduïbles:

Justificants de pagament cotització en règim autònoms.

Rebuts de crèdits de finançament d’adquisició de finques llogades.

Rebuts de l’Impost de Béns Immobles, tributs i despeses finques arrendades.

 

Guanys patrimonials:

Justificants de compres i vendes de valors efectuades durant el 2023.

Escriptures de transmissions realitzades en l’exercici 2023.

Certificats de rescats d’inversions.

 

Deduccions

Justificants de donacions.

Rebuts de lloguer de vivenda habitual per al càlcul de possible deducció.

Certificats d’aportacions a plans de pensions.

Justificants dels pagaments anticipats en deduccions per maternitat /famílies nombroses/discapacitat.

Rebuts de crèdits de finançament d’adquisició de vivendes habituals (anterior 2013).

Justificació acreditativa d’inversions amb dret a deducció, millora energètica etc.

                 

Altra documentació:

Import pensions compensatòries o  anualitats per aliments.

Referència cadastral de la vivenda habitual.

DNI electrònic , clau i número de referència  per a la seva identificació.

Peu grup pàgina
Desarrollado por Novaigrup, Agencia de Marketing Online - Posicionamiento en Buscadores y diseño web en Barcelona