Banner
Banner
Més de 50 anys amb tú
Liquidacions 1T 2024 Veure comunicat
Actualitat

Renda i Patrimoni 2021

Publicat el 22/04/2022

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER TRAMITAR LA RENDA I PATRIMONI 2021

 

Dades personals:

 

• D.N.I. / N.I.E. dels membres de la unitat familiar (original).    

                                                                                     

• Certificat de naixement o defunció d’haver-se produït en l’exercici         2021.

 

• Carnet de família nombrosa.

 

• Certificat de grau de discapacitat emès per la Generalitat (ICASS).

 

 

Certificat rendiments i retencions de:

 

• Certificats de rendiments de treball / prestacions / pensions / ajuts       familiars.

 

• Rendiments d’activitats econòmiques, certificats de retencions i       pagaments a compte (models 130/131).

 

• Certificats de rendiments de capital mobiliari i de retencions practicades.

 

• Certificats de rendiments d’immobles arrendats i de retencions practicades, així com NIF dels llogaters de cada finca.

 

• Justificants de percepció de dividends de societats no cotitzades a borsa.

 

• Certificats rendiments i retencions d’entitats en atribució de rendes.

 

• Informació d’ingressos de fills menors de 25 anys amb els quals conviuen.

 

• Justificants ingressos per subvencions.

 

 

Despeses deduïbles:

 

• Justificants de pagament cotització en règim autònoms.

 

• Rebuts de crèdits de finançament d’adquisició de finques llogades.

 

• Rebuts de l’Impost de Béns Immobles, tributs i despeses finques arrendades.

 

 

Guanys patrimonials:

 

• Justificants de compres i vendes de valors efectuades durant el 2021.

 

• Escriptures de transmissions realitzades en l’exercici 2021.

 

• Certificats de rescats d’inversions.

 

 

Deduccions

 

• Justificants de donacions.

• Rebuts de lloguer de vivenda habitual per al càlcul de possible deducció.

 

• Certificats d’aportacions a plans de pensions.

 

• Justificants dels pagaments anticipats en deduccions per maternitat /famílies nombroses/discapacitat.

 

• Rebuts de crèdits de finançament d’adquisició de vivendes habituals (anterior 2013).

 

                 

Altra documentació:

 

• Import pensions compensatòries o  anualitats per aliments.

 

• Referència cadastral de la vivenda habitual.

 

• DNI electrònic , clau i número de referència  per a la seva identificació.

Peu grup pàgina
Desarrollado por Novaigrup, Agencia de Marketing Online - Posicionamiento en Buscadores y diseño web en Barcelona