Banner
Banner
Més de 50 anys amb tú
RESUM NOVES MESURES DGT de la Llei 18_2021 Veure comunicat
Actualitat

RENDA I PATRIMONI 2020


DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER TRAMITAR LA RENDA I PATRIMONI 2020

 

Dades personals:

 

D.N.I. / N.I.E. dels membres de la unitat familiar (original).                                                                   

Certificat de naixement o defunció d’haver-se produït en l’exercici 2020.

Carnet de família nombrosa.

Certificat de grau de discapacitat emès per la Generalitat (ICASS).

 

Certificat rendiments i retencions de:

 

Certificats de rendiments de treball / prestacions / pensions / ajuts familiars.

Rendiments d’activitats econòmiques, certificats de retencions i pagaments a compte (models 130/131).

Certificats de rendiments de capital mobiliari i de retencions practicades.

Certificats de rendiments d’immobles arrendats i de retencions practicades, així com NIF dels llogaters de cada finca.

Justificants de percepció de dividends de societats no cotitzades a borsa.

Certificats rendiments i retencions d’entitats en atribució de rendes.

Informació d’ingressos de fills menors de 25 anys amb els quals conviuen.

Justificants ingressos per subvencions.

 

Despeses deduïbles:

 

Justificants de pagament cotització en règim autònoms.

Rebuts de crèdits de finançament d’adquisició de finques llogades.

Rebuts de l’Impost de Béns Immobles, tributs i despeses finques arrendades.

 

Guanys patrimonials:

 

Justificants de compres i vendes de valors efectuades durant el 2020.

Escriptures de transmissions realitzades en l’exercici 2020.

Certificats de rescats d’inversions.

 

Deduccions:

 

Justificants de donacions.

Rebuts de lloguer de vivenda habitual per al càlcul de possible deducció.

Certificats d’aportacions a plans de pensions.

Justificants dels pagaments anticipats en deduccions per maternitat /famílies nombroses/discapacitat.

Rebuts de crèdits de finançament d’adquisició de vivendes habituals (anterior 2013).

                                

Altra documentació:

 

Import pensions compensatòries o  anualitats per aliments.

Referència cadastral de la vivenda habitual.

DNI electrònic , clau i número de referència  per a la seva identificació.

Peu grup pàgina
Desarrollado por Novaigrup, Agencia de Marketing Online - Posicionamiento en Buscadores y diseño web en Barcelona