Banner
Banner
Més de 50 anys amb tú
La mort és part de la vida... No en fem un tabú Veure comunicat
Actualitat

Renda i Patrimoni 2018


             DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER TRAMITAR

                             LA RENDA I PATRIMONI 2018

 

Dades personals:

 

•   D.N.I. / N.I.E. dels membres de la unitat familiar (original).   

                                                                

•  Certificat de naixement o defunció d’haver-se produït en l’exercici 2018.

 

•   Carnet de família nombrosa.

 

•   Certificat de grau de discapacitat emès per la Generalitat (ICASS).

 

 

Certificat rendiments i retencions de:

 

•   Certificats de rendiments de treball / prestacions / pensions / ajuts familiars.

 

•  Rendiments d’activitats econòmiques, certificats de retencions i pagaments a compte (models 130/131).

 

•  Certificats de rendiments de capital mobiliari i de retencions practicades.

 

•  Certificats de rendiments d’immobles arrendats i de retencions practicades.

 

•  Justificants de percepció de dividends de societats no cotitzades a borsa.

 

•  Certificats rendiments i retencions d’entitats en atribució de rendes.

 

•  Informació d’ingressos de fills menors de 25 anys amb els quals conviuen.

 

•  Justificants ingressos per subvencions, pla PIVE.

 

Despeses deduïbles:

 

•   Justificants de pagament cotització en règim autònoms.

 

•   Rebuts de crèdits de finançament d’adquisició de finques llogades.

 

•   Rebuts de l’Impost de Béns Immobles, tributs i despeses finques arrendades.

 

 

Guanys patrimonials:

 

•  Justificants de compres i vendes de valors efectuades durant el 2018.

 

•   Escriptures de transmissions realitzades en l’exercici 2018.

 

•   Certificats de rescats d’inversions.

 

 

Deduccions:

 

•   Justificants de donacions.

 

•  Rebuts de lloguer de vivenda habitual per al càlcul de possible deducció.

 

•   Certificats d’aportacions a plans de pensions.

 

•  Justificants dels pagaments anticipats en deduccions per maternitat /famílies nombroses/discapacitat.

 

•  Rebuts de crèdits de finançament d’adquisició de vivendes habituals (anterior 2013).

 

                                

Altra documentació:

 

•   Import pensions compensatòries o  anualitats per aliments.

 

•   Referència cadastral de la vivenda habitual.

 

• DNI electrònic , clau i número de referència  per a la seva identificació.

 

Peu grup pàgina
Desarrollado por Novaigrup, Agencia de Marketing Online - Posicionamiento en Buscadores y diseño web en Barcelona