Banner
Banner
Més de 50 anys amb tú
Liquidacions 2T 2024 Veure comunicat
Actualitat

Recordatori Presentació Model 347

Publicat el 08/02/2023

 

                                                                                                                                                                                                   FEBRER  2023

 

DECLARACIÓ OPERACIONS AMB TERCERES PERSONES: MODEL 347

 

 

El termini per  presentar la declaració anual d’operacions realitzades pels empresaris, professionals i entitats públiques, amb totes aquelles persones o entitats amb qui s’hagin efectuat operacions que, en el seu conjunt per cadascuna d’elles, hagin superat la xifra de 3.005,06 € durant l’any 2022, finalitza el proper  28 / 02 /2023.

 

 

També aquelles persones físiques i entitats en règim d’atribució de rendes en l’I.R.P.F., que tributin per aquest impost  pel sistema de mòduls, i simultàniament, en l’I.V.A.  pels Règims especials simplificats o de l’agricultura, ramaderia o pesca o del Recàrrec d’equivalència, per les operacions que emetin factura. No obstant, els subjectes passius acollits al règim simplificat del I.V.A. també hauran d’informar de les operacions de compra que anotin en el llibre de factures rebudes.

 

Els arrendadors que els seus ingressos NO estiguin subjectes a retenció de I.R.P.F., hauran de consignar les operacions relatives a arrendaments de locals de negoci que superin l’import de 3.005,06 € indicant la referència cadastral a fi d’identificar el local llogat.

 

Malgrat això, tots els arrendadors de locals hauran de presentar declaració per les operacions de compra que superin l’import de 3.005,06 €.

 

Cal incloure:

 

a. Les subvencions, ajudes i auxilis no reintegrables.

 

b. S’haurà de fer constar els imports superiors a 6.000,00 € que s’haguessin percebut en metàl·lic de cada una de les persones o entitats relacionades.

 

c. S’haurà de fer constar separadament d’altres operacions que, en el seu cas, es realitzin entre les mateixes parts, les quantitats que es percebin en contraprestació per transmissions d’immobles, efectuades o que s’hagin d’efectuar, que constitueixin entregues subjectes a IVA.

 

d. Operacions amb inversió del subjecte passiu.

 

e. Operacions amb criteri de IVA de caixa.

 

Caldrà presentar una única declaració anual en la que la informació sobre les operacions es proporcionarà trimestralment (excepte la relativa als imports percebuts en metàl·lic superiors als 6.000,00 € que se seguirà aportant de forma anual.)

 

Per a qualsevol aclariment al respecte, restem, com sempre, a la seva disposició.

Peu grup pàgina
Desarrollado por Novaigrup, Agencia de Marketing Online - Posicionamiento en Buscadores y diseño web en Barcelona