Banner
Banner
Més de 50 anys amb tú
La mort és part de la vida... No en fem un tabú Veure comunicat
Actualitat

Real Decret Llei 8_2019


Novetats del Real Decret Llei 8/2019, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de Treball.

 

 

•   REGISTRE DE JORNADA

 

 

L’empresa ve obligada a establir un registre diari de la jornada, on hi haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de cada treballador/a, tenint en compte la possible flexibilitat d’aquesta.

Mitjançant la negociació col·lectiva o acord d’empresa, o bé per decisió de l’empresari (prèvia consulta amb els representants dels treballadors de l’empresa), s’organitzarà i concretarà la manera de realitzar aquest Registre.

L’empresa haurà de conservar aquests Registres durant quatre anys, tenint-los a disposició dels treballadors, els representants sindicals i la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Aquest  registre entrarà en vigor el 12 de maig del 2019.

 

 

•   Subsidi per a persones mes grans de 52 anys.

 

L’article 1 del RDL modifica la regulació d’aquest subsidi, quedant establert en: reducció en l’edat d’accés de 55 anys a 52 anys.

Només es computaran les rendes del sol·licitant i aquestes no podran superar mensualment el 75% del Sou Mínim interprofessional (exclosa la part proporcional de les pagues extres).

Per mantenir el cobrament del subsidi, l’interessat haurà de presentar cada dotze mesos una declaració de les seves rendes, amb la documentació justificativa de les mateixes. La falta d’aquesta declaració implicarà la interrupció del pagament del subsidi.

Aquest subsidi es cobrarà fins el compliment de l’edat ordinària de jubilació.

Es cotitzarà per contingències de jubilació pel 125% del mínim de cotització vigent en cada moment,  enlloc del 100% com fins ara.

Es suprimeixen els percentatges aplicables a la quantia de la prestació quan la persona estava treballant amb un contracte a temps parcial.

 

 

•   MESURES DE FOMENT A L’OCUPACIÓ INDEFINIDA

 

 

•   Conversió de contractes eventuals de treballadores agraris en contractes indefinits o contractes fixos-discontinus.

 

 

Es podran convertir els contractes temporals dels treballadors enquadrats en el Sistema Especial per compta aliena Agrària,  en contractes indefinits o en contractes fixos-discontinus abans del 01.01.2020, amb  bonificacions durant el dos anys següents a la transformació del contracte:

-Si els treballadors estan enquadrats en el grup 1 de cotització, amb cotització per bases mensuals, i que tenen una base inferior a 1800€, la bonificació serà de 480€/any. (dones 640€/any).

-Si estan en el grup 1 i cotitzen per jornades reals, i la seva base de cotització diària és inferior a 81€, la bonificació serà de 2€/dia. (dones 2,66€/dia).

-Si les bonificacions es refereixen als grups 2 a 11, amb una base de cotització mensual inferior a 1800€ o bé cotitzen per una base diària inferior a 81,82€, la bonificació es correspondrà amb la quantia necessària perquè la quota resultant per contingències comuns no superi els 58.77€/mes, o 2.68€ per jornada real treballada.

Aquestes bonificacions no seran d’aplicació durant les situacions d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural, així com per naixement i cura d’un menor causades durant la situació d’activitat.

 

Serà obligació de l’empresa mantenir d’alta al treballador contractat al menys 3 anys des de la data de transformació del contracte.

 

 

•   Bonificació per la contractació laboral de persones aturades de llarga durada.

 

 

Les empreses que contractin indefinidament a persones aturades i inscrites a l’oficina d’ocupació al menys dotze mesos en els divuit mesos anteriors a la contractació, tindran dret, des de la data de celebració del contracte, a una bonificació mensual en la quota  a la Seguretat Social, de 108,33€/mes per treballador contractat (1300€/any) durant tres anys.

En cas de dones contractades la bonificació serà de 125€/mes (1500€/any, durant tres anys.

Si el contracte es celebra a temps parcial les bonificacions es gaudiran de manera proporcional a la jornada de treball pactada en el contracte.

Per mantenir el dret a aquestes bonificacions l’empresa haurà de mantenir al treballador contractat al menys durant tres anys des de la data d’inici del contracte. Alhora que haurà de mantenir el nivell d’ocupació aconseguit amb aquest contracte al menys dos anys des de la celebració del mateix.

 

No hi haurà incompliment de les obligacions del manteniment de l’ocupació, quan el contracte s’extingeixi per causes objectives, per acomiadament disciplinari quan un o l’altre siguin declarats procedents, ni les extincions causades per dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa dels treballadors o per l’expiració del temps pactat, o bé per la realització de l’obra a servei objecte del contracte o  bé, per resolució durant el període de prova.

 

 

•   Mesures de recolzament a la prolongació del període d’activitat dels treballadors amb contractes fixos-discontinus en els sectors del turisme i comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística.

 

 

Aquelles empreses, excloses les del sector públic, que estiguin vinculades al sector del turisme i que generin activitat en els mesos de febrer, març i novembre de cada any i que iniciïn o mantinguin en alta durant els mesos esmentats l’ocupació dels treballadors amb contractes fixos discontinus, es podran aplicar una bonificació en aquests mesos del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com per Atur, Fogasa i Formació Professional d’aquest  Treballadors.

Aquesta bonificació serà d’aplicació des del 01.01.2019 fins el 31.12.2019.

 

 

•   Proposta d’un nou Estatut dels Treballadors.

 

 

El govern, abans del 30 de juny del 2019, constituirà un grups d’experts per portar a terme i fer estudis preparatoris per l’elaboració d’un nou Estatut dels Treballadors.

 

 

•   Prestacions familiars de la Seguretat Social

 

 

La quantia de les prestacions familiars de la Seguretat Social, en la  modalitat no contributiva, s’apuja fins els 341€/anuals per assignació de fill a càrrec i fins el 588€/anuals en el cas de famílies en situació de pobresa severa i segons nivell d’ingressos.

El límit d’ingressos per tenir dret a l’assignació econòmica per fill o menor a càrrec, segons  l’article 352.1c)LGSS, queda establert en 12.313,00€/anuals, i si es tracta de famílies nombroses, en 18.532,00€/anuals, incrementant-se en 3.002€ per cada fill a càrrec a partir del quart, aquest inclòs.

 

 

•   Increment de les quanties mínimes de la prestació per Incapacitat Permanent Total per menors de 60 anys

 

Amb efectes 01.01.2019, la pensió d’Incapacitat Permanent Total  derivada de malaltia comuna per persones menors de 60 anys, en la seva modalitat contributiva, queda establerta en:

 

                        Amb cònjuge a càrrec                   =  6.991,60€/any

                        Sense cònjuge a càrrec                 =  6.930,00€/any

                        Unitat Econòmica Unipersonal      =  6.930,00€/any

 

 

•   Cotització amb càrrec a les quotes per atur en la situació d’incapacitat temporal dels treballadors autònoms que es trobaven en aquesta situació a la data d’entrada en vigor del RDL 28/2018 de 28 de desembre, per la revalorització de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació.

 

Els treballadors autònoms amb cobertura per atur durant l’any 2018, i que es trobessin en situació d’incapacitat temporal a la data d’entrada en vigor del RDL 28/2018 de 28 de desembre, passats 60 dies des de que es va iniciar l’esmentada situació, es podran beneficiar del pagament de les quotes, per totes les contingències, per la Mutua col·laboradora amb la Seguretat Social, l’entitat gestora, o en el seu cas, per el servei públic d’ocupació estatal, amb càrrec a les quotes d’atur.

Amb independència de la data del fet causant de l’incapacitat temporal, l’abonament de les quotes procedirà exclusivament des del 01.01.2019, en el seu cas, sempre que el venciment dels 60 dies s’hagi produït estant en vigor el RDL 28/2018, de 28 de desembre.

 

Els Treballadors Autònoms que no tinguessin cobertura per atur durant el 2018 i es trobessin en situació d’Incapacitat temporal a l’entrada en vigor del RDL 28/2018, de 28 de desembre, hauran d’estar en la situació abans esmentada 60 dies des del 01.01.2019 per beneficiar-se del  pagament de les quotes, per totes les contingències, per la Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, l’entitat gestora, o en el seu cas, per el servei públic d’ocupació estatal, amb càrrec a les quotes d’atur.

 

 

•   Artistes en espectacles públics inclosos en el Regim general de la Seguretat Social.

 

 

S’amplia el termini per demanar la sol·licitud d’inclusió en el Regim General durant els períodes d’inactivitat, en qualsevol moment de l’any, sempre i quan acreditin al menys 20 dies d’alta amb prestació real de serveis en l’any anterior, havent de superar els ingressos percebuts durant aquets dotze mesos, la quantia  de dues vegades el SMI en còmput mensual.

 

•   Prestació de paternitat

 

 

Amb efectes 8 de març fins 31 de març de 2019, es continuarà aplicant el regim jurídic de la prestació de paternitat com abans de la reforma realitzada per el RDL 6/2019,i en aquells casos de reducció de jornada per cura del lactant (o per cura d’un menor) computaran en relació a les prestacions com si el treballador/a estigues a jornada completa.

 

 

Novetats del R.Decret-Llei 6/2019, 1 de març, sobre mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació.

Peu grup pàgina
Desarrollado por Novaigrup, Agencia de Marketing Online - Posicionamiento en Buscadores y diseño web en Barcelona