Banner
Banner
Més de 50 anys amb tú
Eleccions Locals i al Consell General d'Aran 2023 Veure comunicat
Actualitat

Real Decret Llei 32_2021 de Reforma Laboral


La reforma laboral publicada pel R.D.L 32/2021 estipula una nova regulació de la contractació que serà d’aplicació a partir del 30 de març del 2022.

 

Com a principal novetat cal destacar la desaparició dels contractes temporals que es venien fent servir fins ara (contractes d’obra  o servei, d’interinitat i eventuals) ; els contractes es presumeixen concertats per temps indefinit i es redueixen per tant, les modalitats de contractació disponibles, i nomes es podran subscriure els contractes de treball de durada determinada per circumstàncies de la producció o per substitució de treballador.

 

A fi d’eliminar la temporalitat en la contractació, i per tant per justificar que hi ha causa habilitant de la contractació temporal, serà necessari especificar amb precisió en el contracte, les circumstàncies concretes que la justifiquen i la seva connexió amb la durada prevista.

 

CONTRACTES DE DURACIO DETERMINADA

 

En els contractes de durada determinada per circumstàncies de la producció, hi ha dos tipus de causes:

 

a) l’augment ocasional i imprevisible o aquelles oscil·lacions que generen un desajust temporal d’ocupació a l’empresa, amb una durada màxima de 6 mesos ampliable  per conveni col·lectiu a 12 mesos; s’inclouen entre les oscil·lacions de l’activitat les que derivin de les vacances anuals.

 

b) situacions ocasionals,  previsibles i de durada reduïda i delimitada , en que l’empresa podrà utilitzar durant un període de 90 dies a l’any  i mai de manera continuada , identificant-ne les causes en el contracte, i sense límit de treballadors.

 

Els contractes de substitució de treballadors de durada determinada, es podran celebrar per  substituir persones durant una suspensió de contracte amb reserva de lloc de treball, per cobrir la jornada reduïda per causa legal o convencional, així com per cobrir vacants durant un procés de selecció (en aquest últim cas la durada no pot excedir de 3 mesos)

 

Règim transitori:

Els contractes d’obra o servei ,eventuals o d’interinitat subscrits abans del 31/12/2021 es mantindran vigents fins a la seva durada màxima, encara que sigui posterior a 30/03/2022, i es regiran per la normativa anterior.

Els contractes d’obra i servei o eventuals subscrits entre el 31/12/2021 i el 30/03/2022 es regiran per la normativa anterior, però la seva durada no pot ser superior a 6 mesos.

A partir del 30/03/2022 nomes es podran subscriure nous contractes segons la nova normativa.

 

L’existent, contracte fixe discontinu, queda establert per aquells treballs de naturalesa estacional o activitats productives de temporada, així com aquells que no tinguin aquesta naturalesa, però que tot i ser de prestació intermitent, tinguin períodes d’execució certs, determinats o indeterminats.

 

CONTRACTES FORMATIUS

Pel que fa als contractes formatius, s’estableixen dues modalitats, formació en alternança i obtenció de la pràctica professional

 

Formació en alternança, el seu objectiu , és adquirir la competència professional adequada per un determinat nivell d’estudis (FP, universitari o catàleg de qualificacions professionals del Sistema Nacional d’Ocupació)

 

• Jornades no superiors al 65% el primer any i 85% el segon, sense poder fer hores extres, treball a torns o jornades nocturnes

 

• Retribució adaptada al conveni, no inferior del 60% el primer any i 75% el segon any i mai inferior al SMI proporcional a la jornada.

 

• Requereix d’un tutor amb formació adequada per monitoritzar el pla formatiu individual .

 

• Edat: Fins als 30 anys si el contracte es celebra en el marc d’un Certificat de Professionalitat, o bé sense límit d’edat per la resta de formacions i en el cas de treballadors amb discapacitat.

 

Els contractes per a l’obtenció de la pràctica professional, es podran celebrar fins a 3 anys ( o 5 en cas de persones amb discapacitat) després d’obtinguda la certificació.

 

• Tindran una durada de 6 mesos a un any

 

• Retribució pròpia del conveni

 

• Seguiment tutorial

 

• Edat: entre els 16 i els 25 anys, o bé sense límit d’edat per treballadors amb discapacitat.

 

ALTRES MODIFICACIONS

Així mateix, a fi de desincentivar els contractes de molt curta durada, es modifica el sistema de cotització addicional pels contractes temporals per penalitzar l’excessiva rotació, de manera que es passa de penalitzar nomes les contractacions inferiors a 5 dies a aplicar-se a tots els contractes inferiors a 30 dies (excloent servei domèstic, compte aliena agrària, mineria del carbó i contractes de substitució)

 

I, s’exclou com a causa de temporalitat del contracte per circumstàncies de la producció la realització dels treballs en el marc de contractes, subcontractes o concessions administratives que constitueixin l’activitat ordinària de l’empresa

Peu grup pàgina
Desarrollado por Novaigrup, Agencia de Marketing Online - Posicionamiento en Buscadores y diseño web en Barcelona