Banner
Banner
Més de 50 anys amb tú
RESUM NOVES MESURES DGT de la Llei 18_2021 Veure comunicat
Actualitat

RD 902_220 Igualtat Retributiva entre homes i dones


En data 14 d’octubre de 2020 es van publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el “Real Decret 902/2020 de Igualdad Retributiva entre mujeres y hombres”, en el qual s’estableixen una sèrie de mesures per tal de fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i no discriminació entre homes i dones en matèria retributiva.

 

L’entrada en vigor d’aquest Real Decret i, en conseqüència, de les obligacions que en el mateix es contemplen, es produirà un cop transcorreguts sis mesos des de la data de publicació en el BOE. És a dir, la seva eficàcia jurídica es produirà el proper 14 d’abril de 2021.

 

Aquestes novetats transcendents en matèria d’igualtat retributiva afecten a la totalitat de les empreses, amb independència del seu número de treballadors i/o de l’activitat econòmica que desenvolupin, doncs es tracta d’una mesura aplicable amb caràcter general.

 

Per tant, des del 14 d’abril d’aquest any, totes hauran de disposar obligatòriament del seu propi registre retributiu en el qual s’haurà d’informar dels salaris de la totalitat de la plantilla de treballadors de l’empresa, inclòs el personal directiu i els alts càrrecs. Així mateix, en aquests registres s’hauran d’indicar els valors mitjans dels salaris, complements salarials i les percepcions extrasalarials de la totalitat de la plantilla, diferenciant el sexe i distribuïts conforme a l’establert a l’article 28.2 del “Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores”.

 

D’acord amb el “Real Decret 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social”, en cas que les empreses incompleixin amb aquesta obligació i, per tant no realitzin aquest registre retributiu, les autoritats competents podran imposar les sancions administratives i judicials que estimin convenients.

 

Per tot això, amb motiu de l’aprovació del RD 902/2020 i a fi de donar compliment a la nova normativa aprovada en relació amb la igualtat retributiva entre homes i dones, l’Assessoria Coll Gestoria, S.L els hi comunica que ofereix a totes les empreses que ho requereixin els serveis de confecció i tramitació dels registres retributius, així com els Plans d’Igualtat quan sigui necessari.

 

Per a més informació, pot contactar amb nosaltres a través del número de telèfon 93 879 31 36 o bé, a la direcció de correu electrònic: laboral@gestoriacoll.com

Peu grup pàgina
Desarrollado por Novaigrup, Agencia de Marketing Online - Posicionamiento en Buscadores y diseño web en Barcelona