Banner
Banner
Més de 50 anys amb tú
Canvi de nom vehicles Veure comunicat
Actualitat

Notes d'Interès gener 2019


                                                                                                                                                                                                           GENER/2019

 

 

NOTES D’INTERÈS:

 

PENSIONS: Revalorització de pensions 2019 segons R.D.Llei 28/2018 de 28 de desembre

 

Amb caràcter general, des de l’1.1.2019, s’aplica un increment en les pensions contributives del Sistema de la Seguretat Social  d’un 1,6% i una revalorització  del  3% per a les pensions  mínimes, les del SOVI no concurrents i per a les no contributives, així com per a les prestacions de la seguretat social per fill a càrrec amb 18 anys o més amb grau de discapacitat igual o superior al 65% i en el subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport .

 

Així mateix, s’estableix una paga de 0,1% per la diferència entre la revalorització de l’1,6% que es va aplicar en el 2018 i l’1,7%, resultat de calcular la mitjana dels índexs mensuals dels últims 12 mesos, que es pagarà abans del 30.4.2019.

 

La pensió de viduïtat, s´incrementa en 4 punts per aquelles persones més grans de 65 anys que no treballin i no tinguin cap altre ingrés, passant a cobrar el 60% de la base reguladora.

 

 

S.M.I: Sou Mínim Interprofessional per al 2019(R.D.1462/2018):

 

 

El S.M.I. per a l’any 2019 queda fixat en 30 €/dia o 900 €/mes, segons el salari estigui establert per dies o per mes.

Per a les persones que treballin per hores com empleats de la llar el sou mínim serà de 7,04 € per hora efectivament treballada.

 

 

LABORAL: Recuperació de les clàusules de jubilació forçosa per R.D.L.28/2018

 

 

La disposició final primera del R.D. Llei 28/2018 estableix una modificació del Estatut dels Treballadors mitjançant la qual habilita als convenis col·lectius per implantar clàusules que possibilitin l’extinció del contracte de treball per compliment de l’edat legal de jubilació , amb un doble requisit:

 

Sempre i quan es tingui dret al 100% de la pensió de jubilació i,

La mesura es vinculi a objectius coherents de política d’ocupació, que hauran de ser expressament indicats en el conveni col·lectiu.

La norma recupera les denominades clàusules de jubilació obligatòria i la finalitat és afavorir el rejoveniment de plantilles.

 

 

Nova infracció per falsos autònoms

 

 

S’estableix un nou tipus d’infracció laboral greu amb multes entre els 3.126€i 10.000€, per la utilització d’aquesta figura.

 

 

Increment base de cotització màxima

 

 

S’incrementa la base de cotització màxima en un 7% passant a ser de 4070.10 €/mes.

 

 

Tarifa de primes per accidentes

 

 

Es modifica la tarifa de primes de cotització per Accidents de Treball i Malalties Professionals. El tipus mínim passa del 0.9% a l’1.50%. També es modifica el tipus de cotització de alguns sectors d’activitat empresarial.

 

 

Contractes de Formació i Pràctiques

 

 

S’estableix que la realització de pràctiques formatives a les empreses, la realització de pràctiques no laborals i pràctiques acadèmiques, implicarà la inclusió en el Sistema de la Seguretat Social, encara que no tinguin el caràcter remunerat. Queden enquadrats en el Règim General de la Seguretat Social, com a assimilats a treballadors per compte aliena, amb l’exclusió de la protecció per atur.

No es cotitza per atur, FOGASA, ni formació Professional.

A partir de l’1.1.02019 només es podran celebrar contractes per a la formació i aprenentatge amb majors de 16 anys i menors de 25 anys

 

 

Contractes de duració igual o inferior a 5 dies

 

 

S’incrementa el recàrrec en la cotització del 36 al 40% en els contractes d’una duració igual o inferior a 5 dies. Als efectes de millorar la cobertura d’aquest contractes per accedir a les prestacions de la Seguretat Social, s’aplicarà un coeficient de temporalitat, en funció del qual per cada dia treballat es consideraran 1, 4 dies cotitzats.

 

Derogació contractes

 

Es deroguen els contractes i els incentius vinculats a una taxa d’atur superior al 15%, entre ells el contracte indefinit per recolzament als emprenedors

 

 

MÒDULS: Pròrroga dels límits per l’aplicació del mètode de mòduls pel 2019 establerta per R.D. 27/2018

 

 

Per a l’exercici 2019, les magnituds de 150.000 (volum del conjunt d’activitats econòmiques) i 75.000 euros (operacions amb l’obligació d’emetre factura) a que es refereix l’apartat a) de la lletra b) de la norma 3a de l’apartat 1 de l’article 31 de la Llei 35/2006 queden fixades en 250.000 i 125.000 euros, respectivament. Així mateix, per a aquest exercici , la magnitud de 150.000 euros (volum de compres de l’any anterior) a que es  refereix la lletra c) de la norma 3a de l’apartat 1 de l’article 31 d’aquesta Llei, queda fixada en 250.000 euros.

 

El límit per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en l’exercici 2019 queda fixat en 250.000 euros.

 

 

 

 

VIVENDA: Mesures urgents en matèria de vivenda i lloguer ; R.D.Llei 21/2018

 

 

Com a principals mesures publicades en aquest R.D. Llei  , en vigor des del 15/12/2018, i sense efectes retroactius als contractes d’arrendament firmats amb anterioritat a aquesta data cal destacar  en matèria d’arrendament de VIVENDA:

 

Si l’arrendador és persona física, s’amplia de 3 a 5 anys el termini de pròrroga obligatòria a favor de l’arrendatari.

Si l’arrendador és persona jurídica, s’amplia de 3 a 7 anys el termini de pròrroga obligatòria a favor de l’arrendatari.

S’amplia d’1 a 3 anys el termini  de pròrroga obligatòria prevista a l’art.10 de la L.A.U.

 

També estableix que en el supòsit d’arrendador persona jurídica, les despeses de gestió immobiliària seran a càrrec de l’arrendador, excepte en aquells casos d’aquells serveis contractats a iniciativa directa de l’arrendatari.

 

Pel que fa als contractes de fins a 5 anys de duració, o fins a 7 anys si l’arrendador és persona jurídica, el valor de la garantia addicional no podrà excedir de 2 mensualitats de la renda, bé sigui amb dipòsit o d’aval bancari.

 

I estableix l’exempció del pagament de l’ITP en els arrendaments de vivenda permanent.

 

 

AUTÒNOMS:  Modificacions en el règim especial de treballadors

 

 

Segons Real Decret Llei  28/2018, de 28 de desembre ha quedat establert des de l’1.1.2019, per a tots els Treballadors Autònoms l’obligatorietat de cotitzar per totes les contingències a la seguretat social:

 

Per Contingències Comunes : 28.30% (malaltia comuna i accident no laboral )

Contingències Professionals : 0,9% (el 0.46% correspon a Incapacitat Temporal i el 0.44% a l’Incapacitat Permanent, mort i supervivència), amb increments progressius fins 2022.

Per cessament d’activitat :   0.7% amb increments progressius fins 2022.

Per Formació professional :  0.1 %

 

El tipus de cotització queda fixat en el 30%, ( 30.3% en  el 2020, a 30.6% en el 2021 i 31% en el 2022).

 

Noves bases de cotització: Adjuntem un esquema amb les principals bases de cotització establertes per al 2019 (la Base Mínima s’incrementa en un 1,25%):

 

 

BASE DE COTITZACIÓ  

 


Base Mínima 2019

 

Base 944,40 € Quota 283,32 €/mes


 

 

 


Base Mínima  2019 amb 48 anys o + 

 

Base 1018,50 € Quota 305,55 €


 

 

 


Base mínima per a Autònoms societaris o amb més de 10 treballadors a l’any 2018

 

Base 1214,10 € Quota 364,23 €


 

 


Base màxima per a treballadors de 47 ó més anys,llevat que abans vinguessin cotitzant per una base superior

 

Base 2077,80 € Quota 623,4 €


 

 

 


Base màxima 2019

 

Base 4070,10 € Quota 1221,03€


 

 

 

TIPUS DE COTITZACIÓ 

Cont.comunes + Cont.professionals +atur + formació Professional serà del 30%

 

 

 

Així mateix aquest R.D. també aprova:

 

• S’aplaça la regulació de l’activitat a ”temps parcial”  dels treballadors autònoms

 

•  Aquells autònoms que es varen donar d’alta en aquest Regim de la Seguretat Social abans de l’1.1.1998, i que varen mantenir la cobertura per l’incapacitat temporal amb l’INSS, hauran de triar una Mutua d’Accidents abans del 31.03.2019, opció que tindrà efectes a partir de l’1.6.2019. Mentre no es produeixi aquesta opció continuaran tenint la cobertura de  l’atur pel SEPE i les contingències professionals per l’INSS.

 

•  Els treballadors Autònoms vénen obligats a formalitzar la cobertura per les contingències professionals, incapacitat temporal i cessament d’activitat amb una Mútua col·laboradora amb la seguretat social, havent d’optar per la mateixa Mútua Col·laboradora per tota l’acció protectora indicada.

 

•  Els treballadors autònoms que a 31.12.2018, estiguessin aplicant-se bonificacions i reduccions a la quota a pagar, hauran de cotitzar obligatòriament a partir d’aquesta data per contingències professionals.

 

•  La quota a pagar per tarifa plana serà de 60€/mes per les persones que estiguin a base mínima en els 12 mesos següents a l’alta en el Regim i englobarà tant les contingències comunes com les contingències professionals.

 

•  Tot i això, aquells autònoms que a 31.12.2018 cotitzessin per la cobertura per atur continuaran amb la mateixa, i en aquest cas hauran de cotitzar obligatòriament per Formació Professional.

 

•  Les treballadores autònomes tindran dret a la tarifa plana en les 2 anys posteriors a la baixa per maternitat, sense necessitat de cessar prèviament en la seva activitat.

 

•  En situació de baixa d’incapacitat temporal, amb dret a prestació, passats 60 dies des de la baixa mèdica, serà la Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, o en el seu cas al SEPE amb càrrec a les quotes per cessament d’activitat, qui es farà càrrec del pagament de les quotes, per totes les contingències .

 

•  Per actuació de la Tresoreria General de la Seguretat Social es farà baixa d’ofici, en iniciar la via d’apremi, quant aquesta verifiqui que no hi ha continuïtat en l’activitat.

 

•  La prestació per atur estarà en funció del temps cotitzat en els 48 mesos anteriors a la situació legal de cessament d’activitat, dels que al menys 12 mesos hauran de ser continuats i immediats a tal situació de cessament, i alhora es duplica el període de duració de cobrament, pagant la prestació d’atur la Mútua a la que el treballador Autònom estigui adherit, des del dia següent a aquell que tingui  efectes la baixa al Regim Especial.

El treballador autònom econòmicament dependent per a poder cobrar la prestació d’atur, no podrà tenir activitat amb altres clients des del moment que iniciï el cobrament de la prestació per atur.

I la base de cotització per cessament d’activitat serà per la que hagués optat el treballador Autònom.

 

 

Devolucions quotes autònoms amb pluriactivitat.-

 

 

Aquells autònoms que a l’any 2018 hagin cotitzat en pluriactivitat, no hauran de demanar a la Seguretat Social que els hi retorni l’excés de les seves cotitzacions, la devolució es farà d’ofici a l’igual que en l’any anterior.

 

 

Treballadors per compte propi agraris.

 

 

A partir de l’1.1.2019, tindran bonificacions en la cotització per les noves altes o reprenedors o per treballadors discapacitats, o per violència de gènere o víctimes de terrorisme.

 

 

Recordatori: Obligació comunicacions telemàtiques.-

 

 

Recordem que a partir de l’entrada en vigor de l’article 14.2 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, qui exerceixi una activitat professional per la qual sigui obligatòria la col·legiació hauran de relacionar-se amb les Administracions Públiques per mitjans electrònics.

També ho hauran de fer, a part de les persones jurídiques que ja tenien l’obligació, les entitats sense personalitat jurídica. En aquest col·lectiu s’afegeixen les herències jacents, comunitats de béns, comunitats de propietaris, etc. Per això cal que disposin de certificat digital per poder rebre les notificacions electròniques, procedents de l’administració. Si no se’n té, no tindran accés a cap notificació, i a més poden ser sancionats fins a 6.000.- €.

 

Aquest certificat es pot treure a traves de FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE. (http://www.fnmt.es/home), seguint els següents passos:

 

 

1. Seu electrònica.

2. Obtenir certificat digital (menú de la dreta).

3. Persona física (menú esquerra).

4. Obtenir certificat software.

5. Sol·licitud de certificat.

6. Emplenar les dades i enviar petició.

 

 

Un cop fet aquest procés es rep un document a través de l’email que s’hagi facilitat, i amb aquest document i el seu DNI, s’haurà de dirigir a les oficines de l’agència Tributària, i tramitar-ho. Finalment instal·lar-ho en el seu ordinador i fer l’assignació d’un correu electrònic d’avís a la Web : www.060.es.

 

 

Si encara no disposen del certificat digital, els volem insistir en la seva obligatorietat, perquè el fet de no disposar-ne implica que no rebin les notificacions de l’Administració, amb les possibles conseqüències de sancions i falta de defensa que això implica.

 

 

 

DIFERÈNCIA IPC MES DE DESEMBRE 1,2% SEGONS ÚLTIMA PUBLICACIÓ DE L’INSTITUT NACIONAL D’ESTADÍSTICA.

Peu grup pàgina
Desarrollado por Novaigrup, Agencia de Marketing Online - Posicionamiento en Buscadores y diseño web en Barcelona