Banner
Banner
Més de 50 anys amb tú
Liquidacions 2T 2021 Veure comunicat
Actualitat

Llei 11_2020 de mesures urgents en matèria de contenció de lloguers


Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de lloguers

 

Ha entrat en vigor  ( amb efectes 22/09/2020 , i publicació al  DOGC 21/09/20) la Llei per la contenció del preu dels lloguers per als nous contractes en aquelles àrees on hi ha un mercat d’habitatge tens.

 

Aquestes àrees, són aquelles en què hi ha risc de proveïment suficient d’habitatge de lloguer assequible (que la càrrega per al pagament del lloguer supera el 30% de la mitjana dels ingressos familiars).

 

Del Vallès Oriental , Granollers i Montcada i Reixach són els municipis afectats i en aquest cas el preu no pot augmentar respecte al contracte anterior (firmat en els últims 5 anys) i no pot superar l’índex de referència de preus de la Generalitat, en funció de les característiques del habitatge.

 

La Llei és aplicable  als contractes d’habitatges destinats a residències permanents de l’arrendatari; estan exclosos de la Llei els contractes subscrits abans de l ‘1 de Gener del 1995, els de protecció oficial , d’inserció, lloguer social, polítiques socials o els de caràcter assistencial i lloguer social obligatori, així com els habitatges de superficie superior a 150 m2.

 

Hi ha excepcions en cas d’obra nova, si existeix relació de parentiu o bé si la persona propietària és vulnerable.

 

Persona vulnerable és aquella persona que té ingressos inferiors a 2,5 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC)

 

En el cas de parentiu , si es signa un nou contracte de lloguer, es podrà posar l’immoble al mercat apujant la renda fins al preu de referència.

 

La normativa també preveu la protección a la propietat en aquells casos en qué aquests ingresos en considerin els ingresos essencials per al propietari de l’immoble.

 

Pel que fa als contractes d’arrendament d’habitatges vigents en una àrea amb mercat tens es continuen regint pel que estableix la legislació anterior, si bé , en cas de novació del contracte amb posterioritat a la declaració de l’àrea com a área de mercat d’habitatge tens, sempre que comporti una ampliació de durada del contracte  o una modificació de la renda, s’ha d’aplicar el que estableix la nova normativa.

 

L’incompliment d’aquesta normativa, arrendant per sobre del preu de l’índex , falsejant el preu de referència i no adjuntar-lo al contracte implica sancions amb multes d’entre 3000 i 9000 euros,i la possibilitat que l’arrendatari reclami la diferencia amb l’interès legal mes 3 punt.

 

Per  tant preguem que per a qualsevol nou contracte es tinguin en compte tots els requisits complementaris que aquesta llei incorpora.

Peu grup pàgina
Desarrollado por Novaigrup, Agencia de Marketing Online - Posicionamiento en Buscadores y diseño web en Barcelona