Banner
Banner
Més de 50 anys amb tú
Renda i Patrimoni 2019 Veure comunicat
Actualitat

Decrets Lleis 11 i 12 de març COVID-19


 

Segons Reial Decret Llei 6/2020 publicat amb data 11 de març de 2020 es fa referència a les mesures per a la protecció de la salut pública i a l’article cinquè indica el següent:

 

1. Es considerarà,  amb caràcter excepcional , situació assimilada a accident de treball, exclusivament per al subsidi d’incapacitat temporal, aquells períodes d’aïllament o contagi provocats pel COVID-19. La prestació es percebrà per import igual al 75% de la base reguladora des de l’endemà de la baixa mèdica.

 

2. Les baixes mèdiques seran emeses sempre pels Serveis Públics de Salut qui faran també l’assistència sanitària (mai les Mútues)

 

3. Per accedir a la prestació serà imprescindible la corresponent baixa mèdica, tant pels casos d’aïllament com de contagi.

 

 

Segons Reial Decret Llei 7/2020 publicat amb data 12 de març de 2020 pel que es prenen mesures urgents per a respondre l’impacte econòmic del COVID-19. En el seu article catorzè indica mesures financeres transitòries.

 

1. Es concedirà l’aplaçament de l’ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions que el seu termini de presentació i ingrés finalitzi des de l’entrada en vigor del present real decret-llei (13-03-2020) i fins el 30 de maig de 2020 ambdós inclosos. (IRPF, IVA, pagaments fraccionats de societats).

 

2. Serà requisit necessari per l’aplaçament que el deutor, sigui persona o entitat, tingui un volum d’operacions no superior als 6.010.121,04€ a l’any 2019.

 

3. Les condicions de l’aplaçament són les següents:

 

a) El termini serà de sis mesos.

 

b) No es meritaran interessos de demora durant els primers tres mesos de l’aplaçament.

 

 4. El present Real Decret Llei entrarà en vigor el mateix dia de publicació al BOE  (13 de març de 2020)

 

També et pot interessar:

Moratòries i Ajornaments de les cotitzacions de la S. Social recollides en el R.D.L 11/2020

 

Ajornament Impostos segons RD Llei 7_2020

 

Resum de Mesures Extraordinàries d'Àmbit Laboral recollides al RD 8_2020

 

Nou horari i serveis COVID-19

 

Peu grup pàgina
Desarrollado por Novaigrup, Agencia de Marketing Online - Posicionamiento en Buscadores y diseño web en Barcelona