Banner
Banner
Més de 50 anys amb tú
Liquidacions 1T 2024 Veure comunicat
Actualitat

Cotització dels autònoms a partir de gener de 2023

Publicat el 29/12/2022

DESEMBRE 2022

 

Cotització dels autònoms a partir de gener 2023

 

Amb la publicació del R. Decret 504/2022 que modificava el Reglament General sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors a la Seguretat Social i el Reglament General sobre Cotització i Liquidació d’altres Drets de la Seguretat Social, per actualitzar la seva regulació respecte als treballadors per compte propi o autònoms, i la publicació del R.D.Llei 13/2022, s’estableix un nou sistema de cotització pels treballadors autònoms i es millora la protecció per cessament d’activitat.

 

Aquest nou sistema de cotització entrarà en vigor l’ú de gener de 2023, tot i que la seva implantació es farà de manera gradual, en un període màxim de 9 anys, amb revisions periòdiques cada tres anys .

 

Principals novetats

 

Nou sistema de cotització en funció dels rendiments anuals obtinguts

 

La cotització es realitzarà en funció dels rendiments nets anuals obtinguts en l’exercici de les activitats econòmiques, empresarials o professionals, havent de triar la base de cotització mensual que correspongui en funció de la seva previsió de rendiments nets anuals dins la taula publicada pel període transitori del 2023-2025, que indica una cotització mínima i màxima mensual.

 

AQUELLS AUTÒNOMS QUE FIGURIN D’ALTA A DATA 1 DE GENER DE 2023 hauran de comunicar per mitjans electrònics a la TGSS, (termini fins a 31/10/2023),  tota la informació de caràcter tributari disponible en el termini més breu possible, per tal de realitzar la regularització de les quotes i adequar-les als ingressos reals.

 

Així mateix s’estableix que els autònoms podran canviar la base 6 cops l’any  acompanyant a la sol·licitud una declaració dels rendiments econòmics nets que estimin  obtenir en la seva activitat econòmica o professional.

Les bases de cotització definitives es fixaran en funció dels rendiments nets reals obtinguts anualment, distribuint els rendiments proporcionalment en el període a regularitzar.

Amb aquest càlcul es procedirà a regularitzar la cotització provisional mensual efectuada l’any anterior, en els termes que s’estableixin reglamentàriament.

 

 

Si la cotització provisional efectuada és inferior a la quota corresponent a la base mínima de cotització del tram en què estiguin compresos els seus rendiments, l’autònom haurà d’ingressar la diferència entre les dues cotitzacions fins l’últim dia del mes següent a aquell que se li notifiqui l’import de la regularització, sense aplicació d’interès de demora ni recàrrec.

 

Si la cotització provisional efectuada és superior a la quota corresponent a la base màxima del tram en què estiguin compresos els seus rendiments, la TGSS procedirà a abonar d’ofici la diferència entre ambdues cotitzacions, sense cap aplicació d’interès, abans del 30 d’abril de l’exercici següent a aquell en què l’AEAT hagi comunicat els rendiments  a la TGSS.

 

Aquells autònoms que cotitzin per una base superior,  i vulguin mantenir-la podran optar a seguir amb la mateixa base.

 

AUTÒNOMS QUE SIGUIN ALTA A PARTIR DE 01/01/2023: en la sol·licitud d’alta hauran de fer una declaració dels rendiments nets estimats de l’any que es produeix l’alta  

 

Tarifa Plana: entre 2023 i 2025, s’estableix una quota reduïda de 80€/mensuals pels casos d’alta inicial al RETA o quan l’autònom no hagi estat en situació d’alta en els 2 anys immediatament anteriors a l’efecte de l’alta, o 3 anys si ja havia gaudit de bonificació.

Aquesta mesura s’aplica durant els 12 primers mesos i es podrà prorrogar per 12 mesos més en cas que els rendiments durant el primer any siguin inferiors al SMI.

En el cas que l’autònom tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33% o sigui víctima de violència de gènere o víctima de terrorisme, la quantia de la quota reduïda serà, entre 2023 i 2025, de 80 €/mensuals fins a la finalització dels primers 24 mesos naturals complerts, i de 160€/mensuals a partir del mes 25.

Els beneficis en les cotitzacions actuals es continuaran aplicant, en els mateixos termes, a qui en fos beneficiari abans de l’1 de gener de 2023 fins que s’esgotin els períodes màxims que tingui cada cas establerts.

 

FAMILIARS DEL TREBALLADOR AUTÒNOM INCLOSOS AL RETA I AUTÒNOMS SOCIETARIS : no podran triar una base de cotització mensual inferior a 1000€/mensuals per l’any 2023.

 

Bases a escollir per trams d’ingressos (període 2023-2025)

Anualment, la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, establirà una taula general i una de reduïda de bases de cotització que es dividirà en trams d’imports de rendiments nets mensuals als que s’assignarà, per cada tram , unes bases de cotització màxima i mínima mensuals

A continuació especifiquem els trams i bases pel 2023 i les quotes mínimes de cada tram pel període 2023-2025.

 

Us podeu descarregar el quadre de les bases en PDF al final d'aquest missatge.

 

 

 

Càlcul dels rendiments nets

 

A efectes de determinar la base de cotització, es tindran en compte la totalitat dels rendiments nets obtinguts en l’any natural, en l’exercici de les diferents activitats professionals o econòmiques, amb independència de que les realitzin de forma individual o com a autònoms societaris .

Del import del rendiments segons la normativa del IRPF , és a dir, ingressos menys despeses , en el cas de mòduls, segons el rendiment net reduït , s’afegirà les quotes d’autònoms a la Seguretat Social i es restarà un 7%  en el cas de persones físiques o un 3% en el cas d’autònoms societaris o aquells que comptabilitzin les dues figures si han estat 90 dies d’alta , vinculats a societat.

Aquest càlcul es  dividirà per 12 per poder determinar el tram.

Cal tenir en compte que no computen per la regularització els períodes de Incapacitat temporal, per cura de fill, per risc durant l’embaràs, per lactancia,entre d’altres…

 

Altres modificacions

 

Protecció per cessament d’activitat: s’inclouen  noves causes de cessament d’activitat, i es regula que en el supòsit què el treballador autònom es trobi en situació de pluriactivitat en el moment del fet causant de la prestació per cessament d’activitat, aquesta serà compatible amb la percepció de la remuneració pel treball per compte aliè que es venia desenvolupant, sempre que la suma de la retribució mensual mitjana dels darrers quatre mesos immediatament anteriors al naixement del dret i la prestació per cessament d’activitat, resulti una quantitat mitjana mensual inferior a l’import del SMI vigent en el moment del naixement del dret.

 

Reforma l’Estatut del Treball Autònom: S’adapta la seva redacció al nou sistema de cotització, es suprimeix la figura de l’autònom a temps parcial i inclou la bonificació en la cotització en supòsits de cura de menor afectat per càncer o altra malaltia greu, com a mesura clau pel manteniment de l’activitat.

 

En els supòsits d’alta d’ofici, la Inspecció de Treball podrà proposar una base de cotització superior a la mínima del tram I de la taula general.

 

El càlcul de la bonificació de quotes per als treballadors autònoms durant els períodes de descans per naixement, adopció, guarda amb fins d’adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural, es calcularà sobre la base mitjana que tinguessin en els 12 mesos anteriors a la data en què van cessar en la seva activitat.

 

Restem a l’espera de la publicació del Reglament corresponent a fi de que s’aclareixin moltes qüestions interpretatives i casuístiques diverses.

 

Efectes fiscals de la normativa

 

A fi de poder enllaçar els rendiments nets amb les cotitzacions d’autònoms, s’ha establert per R.D 13/2022 l’obligatorietat de tothom qui hagi estat enquadrat en el Règim d’autònoms  en qualsevol moment del periode impositiu,  de presentar la declaració de IRPF.

 

Bases autònoms 2023 Demani'ns hora

Contacteu amb nosaltres a través del següent formulari. Els camps indicats amb (*) son obligatoris.

Nota Legal: En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal l'informem que, mitjançant la complimentació del present formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de Assessoria Gestoria Coll, SL, amb la finalitat de prestar els serveis sol · licitats per mitjans electrònics. Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició de les seves dades de caràcter personal en info@gestoriacoll.com o a C/ d'Enric Prat de la Riba, 25 08401 Granollers (Barcelona).

Peu grup pàgina
Desarrollado por Novaigrup, Agencia de Marketing Online - Posicionamiento en Buscadores y diseño web en Barcelona